2. ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІСІЇ КИЄВА І ПРАВОБЕРЕЖЖЯ ВУАН МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ

(частина 1: Протоколи засідань Комісії за 1924–1925 рр.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.55389/2786-5797.2021.II.1

Ключові слова:

Всеукраїнська академія наук, Комісія Києва і Правобережжя, Михайло Грушевський, регіональна історія, документи, 1920-ті рр.

Анотація

Анотація Метою дослідження є повнотекстова археографічна публікація першої частини діловодної документації (протоколів засідань за 1924–1925 рр.) Комісії Києва і Правобережжя ВУАН (1924–1934). Дана установа була створена академіком М. Грушевським у складі Історично-філологічного відділу Всеукраїнської академії наук як одна із чотирьох комісій Асоціації історичного районознавства України. Її завданням було розгортання систематичних топографічних, археологічних, соціально-економічних, культурних та мистецтвознавчих києвознавчих досліджень. У протоколах, що збереглись в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, відображено процеси формування наукового києвозначого осередку, його дослідницьку, консультативну та видавничу діяльність. Методологічною основою студії є усталені в Україні правила археографічної публікації, що обумовлюють наявність заголовків документів та археографічних легенд із зазначенням місця збереження й особливостей документів. Публікація супроводжується передмовою, археографічними коментарями та коментарями довідкового, в тому числі біографічного та бібліографічного характеру (останнім приділена особлива увага). Наукова новизна полягає у введенні до наукового обігу першої частини корпусу діловодної документації Комісії Києва і Правобережжя ВУАН. Протоколи Комісії раніше ніколи комплексно не публікувались, хоча певні документи дослідниками використовувались. Висновки. Діловодний архів Комісії Києва і Правобережжя ВУАН, що досить непогано зберігся, має значний джерелознавчий потенціал. Опубліковані протоколи засідань Комісії з достатньою повнотою відтворюють наукову та науково-організаційну діяльність установи у 1924–1925 рр. та дозволяють більш повно висвітлювати історію ВУАН. Важливими вони є також для історіографічних, біографічних, антропологічних, урбаністичних та києвознавчих студій, а також для розуміння взаємовідносини радянської влади та вчених.  

Біографія автора

Оксана ЮРКОВА, Інститут історії України НАН України (Київ, Україна)

Кандидатка історичних наук, провідна нау- кова співробітниця відділу історії України 20–30-х рр. ХХ ст. Інститут історії України НАН України (Київ, Україна)

Опубліковано

2021-12-10

Номер

Розділ

Історія